ગુજરાતી સમાચારપત્રોની વેબસાઈટ

 

aajkaaldaily

abtakmedia

akilanews

 

divyabhaskar

gujaratsamachar

jaihinddaily

 

 

phulchhab

sandesh

sanjsamachar

 

saurashtrakranti

 

 
 

 

chitralekha

eaglenews

 

gujaratguardian

gujarattimes

 

loksansar

 

gujaratimidday

bombaysamachar

navgujaratsamay

 

 

nayapadkar

newslinesidhasamachar

nobat

 

gujarati.oneindia

sambhaavnews

tapimitrar

 

charotarnoavaj

sunvillasamachar

aaspassindia

 

sardargurjari

westerntimes

vishvagujarat

 

 

vatsalyanews

sachomaarg

ecommodityworld

 

saurashtrasatya